Frame Top

อาการ : ฟอกไต

อาหารโรคไตเรื้อรังก่อนฟอกไต/ล้างไต (Nutrition before dialysis)
โดย จุฑาพร พานิช
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อชะลอการเสื่อมของไต สรุป บรรณานุกรม บทนำ โรคไตเรื้อรัง แบ่งออกเป็นสองช่วงด้วยกัน คือ โรคไตเรื้อรังช่วงก่อนฟอกไต/ล้างไต และ โรคไตเรื้อรังช่วงหลังฟอ

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 4 คน Tippatai Admin_Chan Atip Test_Web
สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 1 คน mochadiva
Frame Bottom