Frame Top

อาการ : ผิวหนังแข็งด้าน

ยาลอกผิวหนัง หรือสารลอกคีราติน (Keratolytic agent)
โดย เภสัชกร อภัย ราษฎรวิจิตร
ceutical drug) ข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิด โรคผิวหนัง (Skin disorder) หูด (Warts) ตาปลา (Corns) สิว (Acne) เบนโซอิลเปอร์ออกไซด์ (Benzoyl peroxide) กรดซาลิไซลิก (Salicylic acid)

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 4 คน Tippatai Admin_Chan Atip Test_Web
สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน
Frame Bottom