Frame Top

อาการ : ผลข้างเคียงจากยารักษามะเร็ง

กลุ่มอาการมะเร็งถูกทำลาย (Tumor Lysis Syndrome)
โดย ภก.ศิวัสว์ ผุลลาภิวัฒน์
ด (Cancer chemotherapy) รังสีรักษาไตวาย การล้างไต การบำบัดทดแทนไต (Renal replacement therapy) {% endblock related %} {% block article_content %}{% linkify %} บทนำ กลุ่มอาการมะเร็งถ

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 4 คน Tippatai Admin_Chan Atip Test_Web
สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 1 คน oath9999
Frame Bottom