Frame Top

อาการ : ป้องกันแผลเป็นนูน

ซิลิโคน (Silicone)
โดย เภสัชกร อภัย ราษฎรวิจิตร
(Air-X) {% endblock related %} {% block article_content %}{% linkify %} บทนำ สารซิลิโคน(Silicone) หรือจะเรียกว่า โพลีไซล็อกเซน(Polysiloxane) มีโครงสร้างเคมีพื้นฐานประกอบด้วยธาตุซิลิคอน

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 4 คน Tippatai Admin_Chan Atip Test_Web
สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน
Frame Bottom