Frame Top

อาการ : ป้องกันตาติดเชื้อหนองในของทารกแรกเกิด

ยาหยอดตาซิลเวอร์ไนเตรท (Silver nitrate ophthalmic solution)
โดย เภสัชกร อภัย ราษฎรวิจิตร
ษาโรค (Pharmaceutical drug) ข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิด ยาหยอดตา (Eye drops) โรคตา โรคทางตา (Eye disease) กายวิภาคและสรีรวิทยาของตา (Anatomy and physiology of the eye) เยื่อตาอักเสบ (

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 4 คน Tippatai Admin_Chan Atip Test_Web
สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 1 คน oath9999
Frame Bottom