Frame Top

อาการ : ป้องกันการตกเลือดหลังคลอด

คาร์บีโทซิน (Carbetocin)
โดย เภสัชกร อภัย ราษฎรวิจิตร
in) มดลูกแตกในสตรีตั้งครรภ์ (Uterine rupture in pregnancy) ภาวะมดลูกไม่หดรัดตัวหลังคลอด (Uterine atony) การผ่าท้องคลอดบุตร การผ่าตัดคลอดบุตรทางหน้าท้อง (Caesarean section) {% endblock

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 4 คน Tippatai Admin_Chan Atip Test_Web
สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 4 คน sirikul Mekt psp727 New2018
Frame Bottom