Frame Top

อาการ : ปากมดลูกผิดปกติ

ห่วงพยุงปากมดลูก (Cervical pessary)
โดย รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิง ประนอม บุพศิริ
irth) ถุงน้ำคร่ำแตกก่อนเจ็บครรภ์คลอด (Premature rupture of membranes) แท้งซ้ำ (Recurrent miscarriage) การชักนำให้เจ็บครรภ์คลอด(Labor induction) ระยะหลังคลอด (Postpartum period) {% en

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 4 คน Tippatai Admin_Chan Atip Test_Web
สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 1 คน Maiissick
Frame Bottom