Frame Top

อาการ : ปัสสาวะไม่เป็นลำ

มะเร็งต่อมลูกหมาก (Prostate cancer)
โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์
โรคมะเร็ง และการดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็ง (Cancer patient self-care and Cancer care) การดูแลตนเอง การดูแลผู้ป่วยเคมีบำบัด (Coping with chemotherapy) การดูแลตนเองเมื่อฉายรังสีรักษาบริเวณช่องท้อง และ/หรื

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 4 คน Tippatai Admin_Chan Atip Test_Web
สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 3 คน sunan1234 Puphan kkodchaporn
Frame Bottom