Frame Top

อาการ : ปัสสาวะกะปริบกะปรอย

แทมซูโลซิน (Tamsulosin)
โดย เภสัชกร อภัย ราษฎรวิจิตร
อมลูกหมากโต หรือ บีพีเอช (Benign prostatic hypertrophy or BPH) กายวิภาคและสรีรวิทยาของระบบทางเดินปัสสาวะ (Anatomy and physiology of Urinary tract) กายวิภาคและสรีรวิทยาอวัยวะสืบพันธุ์ชาย (Anatomy a

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 4 คน Tippatai Admin_Chan Atip Test_Web
สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน
Frame Bottom