Frame Top

อาการ : ปวดท้องตรงลิ้นปี่สัมพันธ์กับอาหาร

ยาลดกรด (Antacids)
โดย พรลภัส บุญสอน
การใช้ยาลดกรดอย่างไร? การใช้ยาลดกรดในหญิงตั้งครรภ์หรือให้นมบุตรควรเป็นอย่างไร? การใช้ยาลดกรดในผู้สูงอายุควรเป็นอย่างไร? การใช้ยาลดกรดในเด็กควรเป็นอย่างไร? มีอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาลดกรดอย่าง

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 4 คน Tippatai Admin_Chan Atip Test_Web
สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 2 คน Thanyatap onka Abc1199
Frame Bottom