Frame Top

อาการ : ปวดท้องด้านขวาบน

มะเร็งถุงน้ำดี (Gallbladder Cancer)
โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์
iliary system) ยาเคมีบำบัด (Cancer chemotherapy) รังสีรักษา ฉายรังสี ใส่แร่ (Radiation therapy) ยารักษาแบบจำเพาะต่อเซลล์มะเร็ง ยารักษาตรงเป้า (Targeted Cell Therapy) การดูแลตนเองและการดูแลผู้ป

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 4 คน Tippatai Admin_Chan Atip Test_Web
สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 1 คน Sineekan
Frame Bottom