Frame Top

อาการ : ปวดข้อเรื้อรัง

คอนดรอยติน ซัลเฟต (Chondroitin sulfate)
โดย เภสัชกร อภัย ราษฎรวิจิตร
ข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิด ข้อเสื่อม เข่าเสื่อม (Osteoarthritis) ตาแห้ง (Dry eye) โรคข้อ (Joint disease) โรคกระดูก (Bone disease) กลูโคซามีน (Glucosamine) {% endblock rela

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 4 คน Tippatai Admin_Chan Atip Test_Web
สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 1 คน Tabelog
Frame Bottom