Frame Top

อาการ : ปวดกระดูกจากมะเร็งแพร่กระจายเข้ากระดูก

สตรอนเทียม-89 (Strontium-89)
โดย เภสัชกร อภัย ราษฎรวิจิตร
(Cancer) เวชศาสตร์นิวเคลียร์ รังสีรักษา ฉายรังสี ใส่แร่ (Radiation therapy) รังสีวิทยา (Radiology) รังสีวินิจฉัย (Diagnostic Radiology) ฉายาเวชศาสตร์ (Imaging Medicine) รังสีรักษาและมะเร็งวิทยา

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 4 คน Tippatai Admin_Chan Atip Test_Web
สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 1 คน anpraew
Frame Bottom