Frame Top

อาการ : ปลอกประสาทเสื่อมแข็ง

อินเตอร์เฟอรอน เบต้า-วันเอ (Interferon beta-1a)
โดย เภสัชกร อภัย ราษฎรวิจิตร
%} {% block related %} ยารักษาโรค (Pharmaceutical drug) ข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิด อินเตอร์เฟอรอน (Interferon) เบต้า อินเตอร์เฟอรอน (Beta interferon) โรคปลอกประสาทเสื่อมแข็ง หรือ

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 4 คน Tippatai Admin_Chan Atip Test_Web
สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 3 คน both.pattarathon Horyjong1 Finare
Frame Bottom