Frame Top

อาการ : ประจำเดือนไม่มา

ภาวะขาดประจำเดือน (Amenorrhea)
โดย รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิง ประนอม บุพศิริ
้องนอกมดลูก (Ectopic pregnancy) วัยหมดประจำเดือน (Menopause) รังไข่เสื่อมก่อนกำหนด รังไข่หยุดทำงานก่อนกำหนด (Primary ovarian insufficiency) พีซีโอเอส หรือ พีโอเอส: กลุ่มอาการรังไข่มีถุงน้ำหลายใบ

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 4 คน Tippatai Admin_Chan Atip Test_Web
สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 2 คน themai armaszxc
Frame Bottom