Frame Top

อาการ : ประจำเดือนขาด

การวินิจฉัยการตั้งครรภ์ (Pregnancy diagnosis)
โดย รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิง ประนอม บุพศิริ
รู้ได้อย่างไรว่าตนเองตั้งครรภ์? สตรีวัยเจริญพันธ์ที่มีเพศสัมพันธ์ สามารถสังเกตตนเองเกี่ยวกับอาการต่างๆว่า ตนเองอาจตั้งครรภ์ ดังต่อไปนี้ 1. การขาดประจำเดือน: ในหญิงวัยเจริญพันธุ์ที่มีเพศสัมพัน

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 4 คน Tippatai Admin_Chan Atip Test_Web
สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 1 คน Sonson
Frame Bottom