Frame Top

อาการ : น้ำหนักตัวเกิน

ยาลดความอ้วน (Diet pill or Weight loss drug)
โดย พรลภัส บุญสอน
มอ้วนมีข้อบ่งใช้อย่างไร? มีข้อห้ามใช้ยาลดความอ้วนอย่างไร? มีข้อควรระวังการใช้ยาลดความอ้วนอย่างไร? การใช้ยาลดความอ้วนในหญิงตั้งครรภ์หรือให้นมบุตรควรเป็นอย่างไร? การใช้ยาลดความอ้วนในผู้สูงอายุควรเ
ยาลดความอยากอาหาร (Anorexic drugs or Appetite Suppressants)
โดย พรลภัส บุญสอน
ากอาหารอย่างไร? มีข้อควรระวังการใช้ยาลดความอยากอาหารอย่างไร? การใช้ยาลดความอยากอาหารในหญิงตั้งครรภ์หรือให้นมบุตรควรเป็นอย่างไร? การใช้ยาลดความอยากอาหารในผู้สูงอายุควรเป็นอย่างไร? การใช้ยาลดความอ

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 4 คน Tippatai Admin_Chan Atip Test_Web
สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 3 คน sirikul Doraemon28 natt500
Frame Bottom