Frame Top

อาการ : น้ำลายน้อย

น้ำลายเทียม (Artificial Saliva)
โดย พรลภัส บุญสอน
เทียมอย่างไร? มีข้อควรระวังการใช้น้ำลายเทียมอย่างไร? การใช้น้ำลายเทียมในหญิงตั้งครรภ์หรือให้นมบุตรควรเป็นอย่างไร? การใช้น้ำลายเทียมในผู้สูงอายุควรเป็นอย่างไร? การใช้น้ำลายเทียมในเด็กควรเป็นอย่างไร

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 4 คน Tippatai Admin_Chan Atip Test_Web
สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 4 คน sirikul Thanyatap onka Doraemon28 natt500
Frame Bottom