Frame Top

อาการ : น้ำมูกเป็นเลือด

น้ำมูกเป็นเลือด (Bloody rhinorrhea)
โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์
ผลไม้ (มักพบในเด็กเล็ก) ก้อนเนื้อในจมูกเช่น ริดสีดวงจมูก โรคมะเร็งโพรงหลังจมูก โรคมะเร็งจมูก โรคมะเร็งไซนัส นอกจากนั้นอาจเกิดจากผลข้างเคียงจากยาบางชนิดเช่น ยาต้านการแข็งตัวของเลือด

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 4 คน Tippatai Admin_Chan Atip Test_Web
สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 9 คน pa876 pcx7731 maylin Ty17 sutthiphat11 suw sksp123 Poch12345 inzagii
Frame Bottom