Frame Top

อาการ : น้ำตาลเทียม

สารให้ความหวาน (Sweeteners) น้ำตาลเทียม (Artificial sweetener)
โดย พรลภัส บุญสอน
ในหญิงมตั้งครรภ์หรือให้นมบุตรควรเป็นอย่างไร? การใช้สารให้ความหวานในผู้สูงอายุควรเป็นอย่างไร? การใช้สารให้ความหวานในเด็กควรเป็นอย่างไร? อาการไม่พึงประสงค์จากสารให้ความหวานมีอะไรบ้าง? สรุป บรรณานุ

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 4 คน Tippatai Admin_Chan Atip Test_Web
สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน
Frame Bottom