Frame Top

อาการ : นิ่วในระบบทางเดินปัสสาวะ

ยาละลายนิ่วในทางเดินปัสสาวะ (Chemolysis of urinary calculi)
โดย พรลภัส บุญสอน
งในการใช้ยาละลายนิ่วอย่างไร? การใช้ยาละลายนิ่วในหญิงตั้งครรภ์หรือให้นมบุตรควรเป็นอย่างไร? การใช้ยาละลายนิ่วในผู้สูงอายุควรเป็นอย่างไร? การใช้ยาละลายนิ่วในเด็กควรเป็นอย่างไร? อาการไม่พึงประสงค์จาก

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 4 คน Tippatai Admin_Chan Atip Test_Web
สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 2 คน mochadiva Tnj_2
Frame Bottom