Frame Top

อาการ : นิ่วในทางเดินปัสสาวะ

ยาขับนิ่วในทางเดินปัสสาวะ (Drugs help passing urinary tract stones)
โดย พรลภัส บุญสอน
ีข้อห้ามใช้ยาขับนิ่วในทางเดินปัสสาวะอย่างไร? มีข้อควระวังในการใช้ยาขับนิ่วในทางเดินปัสสาวะอย่างไร? การใช้ยาขับนิ่วในทางเดินปัสสาวะในหญิงตั้งครรภ์หรือให้นมบุตรควรเป็นอย่างไร? การใช้ยาขับนิ่วในทางเ
ยาป้องกันนิ่วในทางเดินปัสสาวะ (Medication for preventing the urinary tract stone formation)
โดย พรลภัส บุญสอน
นปัสสาวะมีรูปแบบการจัดจำหน่ายอย่างไร? มีข้อบ่งใช้ยาป้องกันการเกิดนิ่วในทางเดินปัสสาวะอย่างไร? มีข้อห้ามใช้ยาป้องกันการเกิดนิ่วในทางเดินปัสสาวะอย่างไร? มีข้อควรระวังการใช้ยาป้องกันการเกิดนิ่วในทางเด

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 4 คน Tippatai Admin_Chan Atip Test_Web
สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 2 คน NBP mochadiva
Frame Bottom