Frame Top

อาการ : นิ่วถุงน้ำดี

คีโนไดออล (Chenodiol)
โดย เภสัชกร อภัย ราษฎรวิจิตร
(Cholecystitis) โรคทางเดินอาหาร โรคระบบทางเดินอาหาร (Digestive disease) โรคอ้วน และ น้ำหนักตัวเกิน (Obesity and overweight) โรคไขมันในเลือดสูง (Dyslipidemia) ยาเม็ดคุมกำเนิด (Birth control pi

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 4 คน Tippatai Admin_Chan Atip Test_Web
สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 2 คน sirikul parisbuasamrit999
Frame Bottom