Frame Top

อาการ : ท้องผูกจากยา opioid

เมทิลนาลเทรกโซน (Methylnaltrexone)
โดย เภสัชกร อภัย ราษฎรวิจิตร
ุกชนิด โอปิออยด์ แอนตาโกนิสต์ (Opioid antagonist) โอปิออยด์ (Opioid) โอปิออยด์ อะโกนิสต์ (Opioid agonist) ยาแก้ท้องผูก (Anticonstipation) ยาแก้ท้องเสีย (Antidiarrhea drugs) ลำไส้อุดตัน (In

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 4 คน Tippatai Admin_Chan Atip Test_Web
สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน
Frame Bottom