Frame Top

อาการ : ทารกในครรภ์ไม่โต

รกเสื่อม (Placental insufficiency)
โดย รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิง ประนอม บุพศิริ
ี่เชื่อมต่อระหว่างมารดาและตัวทารก หากรกทำงานไม่ปกติ หรือรกเสื่อม (Placental insufficiency) จะทำให้เลือดที่ส่งจากมารดาไปยังทา รกไม่เพียงพอให้ทารกในครรภ์เจริญเติบโตเต็มศักยภาพ หรือคือ ทารกเกิดมีภาวะเจริ

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 4 คน Tippatai Admin_Chan Atip Test_Web
สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 1 คน lakeislove
Frame Bottom