Frame Top

อาการ : ทารกในครรภ์ตัวโต

ทารกในครรภ์ตัวโต (Fetal Macrosomia)
โดย รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิง ประนอม บุพศิริ
กิน (Obesity and overweight) การตั้งครรภ์ (Pregnancy) การคลอด การคลอดบุตร (Childbirth) ตกเลือดหลังคลอด (Postpartum hemorrhage) มดลูกแตกในสตรีตั้งครรภ์ (Uterine rupture in pregnancy) การผ่าท้

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 4 คน Tippatai Admin_Chan Atip Test_Web
สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน
Frame Bottom