Frame Top

อาการ : ต้องการให้ผิวขาว

สารทำให้ผิวขาว (Skin whitening agent)
โดย เภสัชกร อภัย ราษฎรวิจิตร
กทับศัพท์ภาษาอังกฤษว่า ‘สกินไวเทนนิง’ (Skin whitening agent หรือ Skin whitening หรือ Whitening) หมายถึง สารประกอบ หรือสารผสม หรือกลุ่มยา ที่มีฤทธิ์ทำให้ผิวหนังดูขาวกระจ่างขึ้น โดยมีกลไกการออกฤทธิ์ลดปร

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 4 คน Tippatai Admin_Chan Atip Test_Web
สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 1 คน apeanutts
Frame Bottom