Frame Top

อาการ : ต้องการหย่อนกล้ามเนื้อในหัตการการแพทย์

ยาหย่อนกล้ามเนื้อ (Depolarizing blocking agent)
โดย เภสัชกร อภัย ราษฎรวิจิตร
{% block related %} ยารักษาโรค (Pharmaceutical drug) ข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิด Neuromuscular blocking agent ยาหย่อนกล้ามเนื้อ (Nondepolarizing neuromuscular blocker) ยาคลายกล้ามเน

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 4 คน Tippatai Admin_Chan Atip Test_Web
สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน
Frame Bottom