Frame Top

อาการ : ต้องการสวยงาม

เครื่องสำอาง (Cosmetics) และเครื่องประทินผิว (Toiletry)
โดย เภสัชกร อภัย ราษฎรวิจิตร
t %}{% linkify %} บทนำ เครื่องสำอาง(Cosmetics) และเครื่องประทินผิว บางท่านเรียก เครื่องแป้ง (Toiletry) มีประวัติยาวนานไม่น้อยกว่า 6,000 ปีมาแล้ว โดยพบหลักฐานว่า มนุษย์สมัยก่อนใช้ดินที่มีสีส้ม-แดง(

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 4 คน Tippatai Admin_Chan Atip Test_Web
สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน
Frame Bottom