Frame Top

อาการ : ต้องการกระตุ้นสมอง

โมโนเอมีน รีลีสซิ่ง เอเจนท์ (Monoamine releasing agent)
โดย เภสัชกร อภัย ราษฎรวิจิตร
related %} {% block article_content %}{% linkify %} บทนำ กลไกการทำงานของอวัยวะต่างๆในร่างกายล้วนอยู่ภายใต้คำสั่งจากเซลล์ในระบบประสาท นักวิทยาศาสตร์ได้จำแนกชนิดระบบประสาทออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 4 คน Tippatai Admin_Chan Atip Test_Web
สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 1 คน anpraew
Frame Bottom