Frame Top

อาการ : ต้องการกระตุ้นความบันเทิง

ยากระตุ้นความบันเทิง (Recreational drug)
โดย เภสัชกร อภัย ราษฎรวิจิตร
lock related %} {% block article_content %}{% linkify %} บทนำ หากฟังดูผิวเผิน สาร/ยา(ยา)กระตุ้นความบันเทิง(Recreational drug) น่าจะเป็นกลุ่มยาที่ทำให้จิตใจรู้สึกสนุกสนาน มีความเบิกบานสบายใจ กล

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 4 คน Tippatai Admin_Chan Atip Test_Web
สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 3 คน Tery Artited Millyyy
Frame Bottom