Frame Top

อาการ : ต่อมหมวกไตทำงานผิดปกติ

มินเนอราโลคอร์ติคอยด์ (Mineralocorticoids)
โดย เภสัชกร อภัย ราษฎรวิจิตร
? มินเนอราโลคอร์ติคอยด์(Mineralocorticoids) หรือจะเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า อัลดอสเตอโรน (Aldosterone)เป็นฮอร์โมนในประเภท Corticosteroids ที่จัดเป็นสเตียรอยด์ฮอร์โมน(Steroid hormone)ชนิดหนึ่ง ถูกผลิตจากต

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 4 คน Tippatai Admin_Chan Atip Test_Web
สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน
Frame Bottom