Frame Top

อาการ : ตาโปน

โรคมะเร็งของดวงตา มะเร็งตา (Malignant eye tumors)
โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์
โรคมะเร็งลูกตาเมลาโนมา (Ocular melanoma) กายวิภาคและสรีรวิทยาของตา (Anatomy and physiology of the eye) การตรวจตา การตรวจสุขภาพตา (Eye examination) ยารักษาแบบจำเพาะต่อเซลล์มะเร็ง ยารักษาตรงเป้า

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 4 คน Tippatai Admin_Chan Atip Test_Web
สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน
Frame Bottom