Frame Top

อาการ : ตาอักเสบติดเชื้อแบคทีเรีย

ยาหยอดตา คลอแรมเฟนิคอล (Chloramphenicol eye drop)
โดย เภสัชกร อภัย ราษฎรวิจิตร
rmaceutical drug) ข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิด ยาหยอดตา (Eye drops) เยื่อตาอักเสบ (Conjunctivitis) คลอแรมเฟนิคอล (Chloramphenicol) ยาปฏิชีวนะ (Antibiotics) แบคทีเรีย: โรคจากแบคทีเรีย

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 4 คน Tippatai Admin_Chan Atip Test_Web
สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 1 คน santirat_
Frame Bottom