Frame Top

อาการ : ตาปลา

คอน-คอน (Con-Con)
โดย เภสัชกร อภัย ราษฎรวิจิตร
(Salicylic acid) ฟีนอล (Phenol) {% endblock related %} {% block article_content %}{% linkify %} บทนำ ยาคอน-คอน(Con-Con) เป็นชื่อการค้าของยาทาภายนอกที่ใช้รักษาโรคตาปลา (Corns) ภาวะผ
ยารักษาตาปลา (Corns medications)
โดย พรลภัส บุญสอน
ตั้งครรภ์หรือให้นมบุตรควรเป็นอย่างไร? การใช้ยารักษาตาปลาในผู้สูงอายุควรเป็นอย่างไร? การใช้ยารักษาตาปลาในเด็กควรเป็นอย่างไร? อาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยารักษาตาปลาเป็นอย่างไร? สรุป บรรณานุกรม

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 4 คน Tippatai Admin_Chan Atip Test_Web
สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน
Frame Bottom