Frame Top

อาการ : ตาติดเชื้อแบคทีเรีย

ขี้ผึ้งป้ายตาคลอแรมเฟนิคอล (Chloramphenicol eye ointment)
โดย เภสัชกร อภัย ราษฎรวิจิตร
lock toc %} {% block related %} ยารักษาโรค (Pharmaceutical drug) ข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิด คลอแรมเฟนิคอล (Chloramphenicol) ยาหยอดตา (Eye drops) เปลือกตาอักเสบ กระจกตาอักเสบ

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 4 คน Tippatai Admin_Chan Atip Test_Web
สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 1 คน Pong_96
Frame Bottom