Frame Top

อาการ : ตั้งครรภ์

การใช้ยายุติการตั้งครรภ์ (Medical Abortion Pill)
โดย แพทย์หญิง กีรติ ลีละพงศ์วัฒนา
ามีเพศสัมพันธ์ได้อีกเมื่อไหร่? หลังแท้งยังมีโอกาสตั้งครรภ์ได้เหมือนคนปกติไหม? บรรณานุกรม {% endblock toc %} {% block related %} การคุมกำเนิด (Contraception) การตั้งครรภ์ การแท้งบุตร (Mi
มดลูกแตกในสตรีตั้งครรภ์ (Uterine rupture in pregnancy)
โดย รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิง ประนอม บุพศิริ
ndblock toc %} {% block related %} การตั้งครรภ์ (Pregnancy) การคลอด การคลอดบุตร (Childbirth) การผ่าท้องคลอดบุตร การผ่าตัดคลอดบุตรทางหน้าท้อง (Caesarean section) รกงอกติด (Placenta accreta)
การตั้งครรภ์ (Pregnancy)
โดย นายแพทย์ ธีรยุทธ เต็มธนะกิจไพศาล
al ligation) การแท้งบุตร (Miscarriage) ยาเม็ดคุมกำเนิด (Birth control pill) ยาฝังคุมกำเนิด (Contraceptive implant) ยาฉีดคุมกำเนิด (Injectable contraceptive) ถุงยางอนามัยชาย (Male Condom) ก

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 4 คน Tippatai Admin_Chan Atip Test_Web
สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน
Frame Bottom