Frame Top

อาการ : ตกเลือดก่อนคลอด

ตกเลือดก่อนคลอด (Antepartum hemorrhage)
โดย รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิง ประนอม บุพศิริ
ge) หมายถึง การมีเลือดออกทางช่องคลอดในช่วงครึ่งหลังของการตั้งครรภ์ คือ อายุครรภ์เกิน 20 สัปดาห์ ทั้งนี้ต้องแยกจากเลือดที่ออกทางก้น เช่น เป็นริดสีดวงทวาร หรือเลือดออกทางท่อปัสสาวะ (ปัสสาวะเป็นเลือด)

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 4 คน Tippatai Admin_Chan Atip Test_Web
สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 2 คน Puphan kkodchaporn
Frame Bottom