Frame Top

อาการ : ซีดจากโรคไต

ดาบีโพยอิติน อัลฟ่า (Darbepoetin alfa)
โดย ภก.วิชญ์ภัทร ธรานนท์
block related %} ยารักษาโรค (Pharmaceutical drug) ข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิด โลหิตจาง เลือดจาง ซีด (Anemia) อิลิโทรโพยอิสิส สตีมูเลทติ้ง เอเจนท์ (Erythropoiesis stimulating agent)

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 4 คน Tippatai Admin_Chan Atip Test_Web
สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 2 คน Whatyoudo Puengjaru
Frame Bottom