Frame Top

อาการ : ซีดจากขาดเหล็ก

เฟอรัส ซัลเฟต (Ferrous sulfate)
โดย เภสัชกร อภัย ราษฎรวิจิตร
ิด โลหิตจาง เลือดจาง ซีด (Anemia) โลหิตจางจากขาดธาตุเหล็ก (Iron deficiency anemia) การตั้งครรภ์ (Pregnancy) ประจำเดือน (Menstruation) ภาวะขาดธาตุเหล็ก (Iron deficiency) {% endblock

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 4 คน Tippatai Admin_Chan Atip Test_Web
สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน
Frame Bottom