Frame Top

อาการ : ซีดจากขาดเหล็ก

เฟอรัส ซัลเฟต (Ferrous sulfate)
โดย เภสัชกร อภัย ราษฎรวิจิตร
ในการใช้ยาทุกชนิด โลหิตจาง (ภาวะซีด) โลหิตจางจากขาดธาตุเหล็ก (Iron deficiency anemia) การตั้งครรภ์ (Pregnancy) ประจำเดือน (Menstruation) {% endblock related %} {% block article_content

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 4 คน Tippatai Admin_Chan Atip Test_Web
สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 4 คน peachppp xithlyordle Domi worry123
Frame Bottom