Frame Top

อาการ : ชักไม่หยุด

ภาวะชักต่อเนื่อง (Status epilepticus)
โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า
อาการชักเมื่อเกิดขึ้นต่อหน้าใคร ผู้ที่เห็นเหตุการณ์มักตกใจ ไม่รู้ว่าจะให้การช่วยเหลืออย่างไร แต่เพียงระยะเวลาสั้นๆ 1-2 นาที อาการชักก็หยุดเองในผู้ป่วยส่วนใหญ่ มีเพียงบาง ส่วนเท่านั้นที่มีอาการชักอย

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 4 คน Tippatai Admin_Chan Atip Test_Web
สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน
Frame Bottom