Frame Top

อาการ : ชักจากลมชัก

ลาโมไตรจีน (Lamotrigine)
โดย เภสัชกร อภัย ราษฎรวิจิตร
ัก (Epilepsy) ลมชักในผู้หญิง (Epilepsy in women) ความเข้าใจผิดที่พบบ่อยในโรคลมชัก (Common misunderstood in epilepsy) อุบัติเหตุที่เกิดจากโรคลมชัก (Accidents and Epilepsy) เกร็ด 10 คำถามถามบ่อย

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 4 คน Tippatai Admin_Chan Atip Test_Web
สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน
Frame Bottom