Frame Top

อาการ : ฉายรังสีรักษามะเร็ง

การฉายรังสีรักษา เทคนิคการฉายรังสี (External irradiation)
โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์
บรรณานุกรม {% endblock toc %} {% block related %} รังสีรักษา ฉายรังสี ใส่แร่ (Radiation therapy) มะเร็ง (Cancer) มะเร็งในเด็ก (Pediatric cancer) เนื้องอก (Tumor) การปลูกถ่ายสเต็มเซลล

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 4 คน Tippatai Admin_Chan Atip Test_Web
สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน
Frame Bottom