Frame Top

อาการ : ง่วงนอนมากผิดปกติ

เวคฟูลเนสโปรโมติ้งเอเจนท์ (Wakefulness-promoting agent or Eugeroic)
โดย เภสัชกร อภัย ราษฎรวิจิตร
c %} {% block related %} ยารักษาโรค (Pharmaceutical drug) ข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิด โรคสมอง โรคทางสมอง (Brain disease) โรคลมหลับ หรือ ภาวะง่วงเกิน (Narcolepsy) เจทแลค อาการเมาเว

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 4 คน Tippatai Admin_Chan Atip Test_Web
สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน
Frame Bottom