Frame Top

อาการ : คิดว่าตั้งครรภ์

ท้องลม (False pregnancy)
โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์
่าลูกดิ้นในท้อง พบอาการท้องลมได้ประมาณ 6 รายต่อการตั้งครรภ์จริงทั้งหมด 22,000 ราย มักพบในผู้หญิงวัยปลาย 30 ปี โดยปัจจัยเสี่ยงคือ อยากมีลูกมากๆ ผ่านการแท้งหรือการสูญเสียลูกมาก่อน และมักเป็นคนที่มี

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 4 คน Tippatai Admin_Chan Atip Test_Web
สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 3 คน sirikul Doraemon28 natt500
Frame Bottom