Frame Top

อาการ : ความผิดปกติทางอารมณ์

เอ็นอาร์ไอ (NRI: Norepinephrine reuptake inhibitor)
โดย เภสัชกร อภัย ราษฎรวิจิตร
้นฐานในการใช้ยาทุกชนิด โรคจิต (Psychosis) โรคซึมเศร้า (Major Depressive Disorder หรือ MDD) โรควิตกกังวล (Anxiety Disorder) โรคสมาธิสั้น (Attention Deficit Hyperactivity disorder: ADHD) โรคลม

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 4 คน Tippatai Admin_Chan Atip Test_Web
สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน
Frame Bottom