Frame Top

อาการ : ความดันลูกตาสูง

ทราโวโพรส (Travoprost)
โดย เภสัชกร อภัย ราษฎรวิจิตร
osage Forms) ยาหยอดตา (Eye drops) {% endblock related %} {% block article_content %}{% linkify %} บทนำ ยาทราโวโพรส(Travoprost) เป็นยาที่ใช้ควบคุมอาการของโรคต้อหิน และภาวะความดันในลู

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 4 คน Tippatai Admin_Chan Atip Test_Web
สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน
Frame Bottom