Frame Top

อาการ : คลุ้มคลั่งเหมือนผีร้าย

เมทิลีนไดออกซิไพโรวาเลโรน (Methylenedioxypyrovalerone)
โดย เภสัชกร อภัย ราษฎรวิจิตร
le_content %}{% linkify %} บทนำ ยา/สารเมทิลีนไดออกซิไพโรวาเลโรน(Methylenedioxypyrovalerone) หรือเขียนย่อๆว่าMDPV ตามกฎหมายไทย MDPV คือยาเสพติดให้โทษประเภทที่ 1 ลักษณะภายนอกเป็นผงผลึกสีขาว การใช้ย

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 4 คน Tippatai Admin_Chan Atip Test_Web
สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 1 คน Artited
Frame Bottom