Frame Top

อาการ : คลื่นไส้อาเจียนรุนแรง

นาบิโลน (Nabilone)
โดย เภสัชกร อภัย ราษฎรวิจิตร
เร็ง (Cancer) ยาเคมีบำบัด (Cancer chemotherapy) คลื่นไส้ อาเจียน (Nausea and Vomiting) {% endblock related %} {% block article_content %}{% linkify %} บทนำ ยานาบิโลน(Nabilone) เป็น

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 4 คน Tippatai Admin_Chan Atip Test_Web
สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 4 คน sirikul Nnaadd313 Doraemon28 natt500
Frame Bottom