Frame Top

อาการ : ขาดฮอร์โมน

ฮอร์โมนทดแทนบำบัด (Hormone replacement therapy)
โดย เภสัชกร อภัย ราษฎรวิจิตร
เลโวไทรอกซีน ไทรอกซิน เอลทรอกซิน (Levothyroxine) โกรทฮอร์โมน (Human Growth Hormone Drugs) อนาบอลิก-แอนโดรจีนิกสเตียรอยด์ (Anabolic-androgenic steroids) ยาทดแทนฮอร์โมนเพศชาย ยาฮอร์โมนทดแทนวัยข

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 4 คน Tippatai Admin_Chan Atip Test_Web
สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน
Frame Bottom